Правила прийому

ПРАВИЛА 

прийому до Івано-Франківського професійного будівельного ліцею.

Правила розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499 зі  змінами  до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України  затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019.

І. Загальна частина

1.1. Ці  Правила прийому є обов’язковими для Івано-Франківського професійного будівельного ліцею незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.2. До Івано-Франківського професійного будівельного ліцею приймаються громадяни України, які мають базову чи повну  середню освіту, або освіту, достатню для оволодіння робітничими професіями.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Івано-Франківського професійного будівельного ліцею здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційними рівнями: кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Івано-Франківського професійного будівельного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Івано-Франківського професійного будівельного ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Івано-Франківського професійного будівельного ліцею на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України затверджених Міністерством освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499, затверджуються керівником Івано-Франківського професійного будівельного ліцею за погодженням із структурними підрозділами з питань професійно-технічної освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів;

– проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування в Івано-Франківський професійний будівельний ліцей, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Івано-Франківського професійного будівельного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і мають обумовлювати:

– перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією:

 

НА БАЗІ 9-ти  КЛАСІВ:

 

Прийом Ліцензований ліцеїстів      обсяг  прийому

 

–        столяр будівельний, паркетник (стать: чол.) ;   30

–         монтажник санітарно-технічних систем і устаткування,

електрогазозварник(стать: чол.)

23  

30

 

–         монтажник експозицій та художньо-оформлювальних робіт 23   30
–         маляр, штукатур   30
–         муляр, електрозварник ручного зварювання   30
–         штукатур, лицювальник-плиточник 25   30

 

НА БАЗІ  11-ти   КЛАСІВ:

 

–    муляр, електрозварник ручного зварювання (стать: чол.); 23   30
–    штукатур, лицювальник-плиточник (стать: чол. і жін.);   30

–         монтажник санітарно-технічних систем і устаткування,

електрогазозварник(стать: чол.)

23   30
–         монтажник гіпсокартонних конструкцій 23   30
–         столяр будівельний, паркетник (стать: чол.) ;   30
–         маляр, штукатур   30

 

  • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;
  • плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, термін навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;
  • форми та ступеневість здобуття освіти;
  • обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства ;
  • перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди та атестації з малюнку з професії «Монтажник експозицій та художньо-оформлювальних робіт ) та системи оцінювання знань;
  • порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
  • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
  • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
  • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

– порядок проходження медичного огляду вступників до Івано-Франківського професійного будівельного ліцею, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому Івано-Франківського професійного будівельного ліцею відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Івано-Франківського професійного будівельного ліцею, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

– документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням;

–  медичну довідку за формою, відповідно до законодавства;

– 6 фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);

– копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад професійної (професійно-технічної) освіти.

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

3.2. Особи, які направляються на здобуття освіти підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ. 

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Івано-Франківського професійного будівельного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на здобуття освіти:

– за рейтинговим списком вступників;

– за результатами співбесіди;

– за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

– за результатами вступних випробовувань;

– запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Прийом слухачів на підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

  1. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане здобуття освіти за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

– призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;

– особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

– діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року №524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– особи, які вступають до Івано-Франківського професійного будівельного ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Івано-Франківського професійного будівельного ліцею за обраною формою здобуття освіти .

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Івано-Франківського професійного будівельного ліцею здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Івано-Франківського професійного будівельного ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Івано-Франківського професійного будівельного ліцею на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в  закладі загальної середньої освіти;

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Івано-Франківського професійного будівельного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) Івано-Франківський професійний будівельний ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до Івано-Франківського професійного будівельного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням цих Правил Івано-Франківського професійного будівельного ліцею незалежно від форм власності та підпорядкування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та створеними ними органами управління професійно-технічною освітою.

 

↓