Освітній процес

ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Робочі навчальні плани розроблені на основі Державних стандартів ПТО, погоджені державним закладом навчально-методичним  кабінетом та підприємствами-замовниками робітничих кадрів і затверджені головним управлінням освіти і науки Івано-Франківської обласної  державної адміністрації. На їх основі розроблені робочі навчальні плани з предметів загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок. Робочі навчальні плани з предметів обговорюються на засіданнях методичних комісій, погоджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи і навчальної роботи, затверджуються  директором ліцею. Зміст навчальних планів і програм відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик.

В ліцеї організовано 5-денне тижневе навчання. Розклад уроків складено, затверджено і погоджено у відповідності до робочих навчальних планів кожної із професій. Тижневе навантаження не перевищує 36 годин, денне – 8 годин теоретичного навчання, виробничого навчання – 6 годин. Тривалість уроку теоретичного навчання – 45хв., з перервами між уроками 10хв., обідня перерва триває 20хв. Заняття в навчальних майстернях проводяться з 5-хвилинними перервами через кожні 50хв.

Робочими навчальними планами передбачено канікули, тривалість і терміни виробничої практики, державну підсумкову та державну кваліфікаційну атестації.

Теоретична підготовка із загальноосвітніх та спеціальних предметів проводиться у відповідних навчальних кабінетах та лабораторіях в одну зміну.

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

Виробниче навчання проводиться в навчальних майстернях  у 2 зміни. В умовах майстерень учні набувають початкових знань, вмінь та навичок з обраної професії. Виробнича практика учнів проводиться на промислових та будівельних підприємствах, як державного підпорядкування, так і приватних. Перед початком виробничої практики укладаються договори між ліцеєм та підприємствами на її проходження. Підприємства видають накази про проходження виробничої практики, в яких призначаються наставники та відповідальні за безпеку життєдіяльності учнів. Учні ведуть щоденники обліку виконання робіт, які підписуються керівниками підприємств. В кінці переддипломної виробничої практики випускники виконують пробні кваліфікаційні роботи на підтвердження  відповідного рівня кваліфікації. Питання організації виробничої практики систематично розглядається на педрадах, інструктивно-методичних нарадах, де  приймаються відповідні рішення і здійснюється контроль за їх виконанням. Закінчення проходження виробничої практики завершується поетапною або державною кваліфікаційною атестацією.

Під час роботи державна кваліфікаційна комісія розглядає: результати державної підсумкової атестації, рецензовані  письмові екзаменаційні роботи, результати кваліфікаційних пробних робіт, заслуховує усні відповіді учнів.

Державна кваліфікаційна комісія приймає рішення про присвоєння учням кваліфікації відповідного рівня. Рішення комісії оформляються протоколами,  які зберігаються в ліцеї.

Після закінчення навчального закладу випускники отримують атестати про здобуття повної загальної середньої освіти та дипломи кваліфікованого робітника встановленого взірця.

↓